Målen i matematikämnesplanen uttrycks som matematiska förmågor. Förmågorna är generella, det vill säga de är inte kopplade till något specifikt matematiskt innehåll. Förmågorna utvecklas genom att ett specifikt innehåll bearbetas. Till exempel ska eleverna utveckla förmågan att använda begrepp, men i målet står det inte vilka begrepp det rör sig om. Det centrala innehållet anger vilka begrepp, metoder och sammanhang som eleven ska få möjlighet att möta i undervisningen.

Läs boken ”Matematik med fem förmågor” och få en djupare förståelse och många praktiska exempel på hur du kan göra i din undervisning.

http://pedagogiskamagasinet.se/lagg-krutet-pa-the-big-5/