James Nottingham har skrivit den viktiga boken ”Utmanande återkoppling”. Han menar att återkoppling kan vara väldigt effektiv om den är tydlig och specifik, inspirerar till att svara aktivt och eftertänksamt -och att man lär av sina misstag snarare än är rädd för dem. Återkoppling ska inte ges med avseende på person utan på prestationer och framsteg. Återkoppling har tre syften för eleven:

  • att förstå målet
  • att inse vart man befinner sig i förhållande till målet
  • att förstå vad man ska göra för att nå dit.

James Nottingham menar att vi ger för lite återkoppling. Vi fokuserar för mycket på prestation och betyg. Och vi vet för lite om de inlärningsbehov eleverna har.

Återkoppling som fungerar bäst är genom:

  1. Handledning – hjälper eleven att fokusera och hitta dess starka sidor, definiera målet, och man är medveten om hur eleven tolkar upplevelserna och man ser skillnaden mellan beröm och uppmuntran.
  2. Dialog – tala, lyssna, tänka. Att träna eleverna i modeller för hur man tänker och visa så de kan göra detta själva. P4C är en modell för detta, där man börjar med en fråga för att undersöka och gör detta i gruppen för att lyssna, tala och tänka. Man uppmanas att tänka hur man tänker och slutligen enas om bästa svaret.
  3. Formativ och summativ bedömning – Summativ fastställer vad eleven gjort rätt och fel, som poäng eller betyg. Formativ bedömning avser pågående, bedömning som hjälper eleven vidare i sin kunskapsresa.
  4. Kamratåterkoppling och självbedömning – för att eleverna ska kunna ge varandra återkoppling krävs att de tränas i hur man kan göra det. I boken nämns tre modeller (som utvecklas mer under ansträngning och utmaning).
  5. Utmaningsmodellen – ”the learning pit”
  6. Beröm – fokuserar på handlingar, är specifik, jämför ej elever, är trovärdig och berömmer meningsfulla framgångar och kämparanda.